ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЗОРИЛГО

Компанийн зорилго, зорилттой хүний нөөцийн менежментийг уялдуулж, нэгжийн чиг үүргийг мэргэжлийн түвшинд хэрэгжүүлэх чадавхтай хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сургаж хөгжүүлэх, ажилтныг идэвхжүүлэх, хүний нөөцийн манлайллыг хангах, мэдээллийн системийг сайжруулах замаар хүний нөөцийн удирдлагыг сайжруулна.